Avís legal

 

R.G.P.D | Components Informàtics Cerdanyola S.L

 

Política de Protecció de Dades

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (en endavant RGPD), Components Informàtics Cerdanyola SL (en endavant Informàtica Cerdanyola), posa de manifest la present Política respecte del tractament i protecció de dades personals.

Dades del Responsable del tractament

Components Informàtics Cerdanyola S.L
CIF B61055265
Domicili social: Carrer Sant Domènec, 2B, 08290, Cerdanyola del Vallès, Barcelona
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Àmbit d'aplicació.

La present Política és aplicable a:

A aquelles persones que visitin la pàgina web d'Informàtica Cerdanyola | https://www.informaticacerdanyola.com

A aquells que voluntàriament es comuniquin amb Informàtica Cerdanyola a través de correu electrònic, xat o que emplenin qualsevol dels formularis de recollida de dades publicades a la pàgina web d'Informàtica Cerdanyola.

A aquells que sol·licitin informació sobre els productes i / o serveis comercialitzats per Informàtica Cerdanyola o que sol·licitin participar en alguna de les accions comercials d'Informàtica Cerdanyola.

Als que formalitzin una relació contractual amb Informàtica Cerdanyola mitjançant la compra d'un producte o contractació de qualsevol dels serveis oferts.

A qualssevol altres que, directament o indirectament, hagin donat el seu consentiment exprés perquè les seves dades siguin tractades per part de Informàtica Cerdanyola per a qualsevol de les finalitats recollides en la present Política. La contractació dels serveis comercialitzats per Informàtica Cerdanyola requereix l'acceptació expressa d'aquesta Política.

Informàtica Cerdanyola adverteix que, excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari i / o client pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que les dades que faciliti a Informàtica Cerdanyola han de ser dades personals, corresponents a seva pròpia identitat, adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

En aquest sentit, l'usuari i / o client serà l'únic responsable davant de qualsevol dany directe o indirecte que causi a tercers oa Informàtica Cerdanyola per l'ús de dades d'una altra persona o de les seves pròpies dades quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequats o no pertinents. Igualment, l'usuari i / o client que comuniqui les dades personals d'un tercer serà responsable d'haver recaptat l'autorització corresponent del mateix interessat, així com de les seves conseqüències en cas contrari.

De la mateixa manera, l'usuari i / o client que comuniqui dades personals a Informàtica Cerdanyola declara ser major d'edat, de conformitat amb el que disposa la legislació espanyola, abstenint-se en cas contrari de facilitar dades a Informàtica Cerdanyola. Qualsevol dada facilitada sobre un menor d'edat requerirà del consentiment o autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de les dades facilitades pels menors al seu càrrec.

Aquesta Política serà d'aplicació subsidiària respecte d'aquelles altres condicions que sobre protecció de dades personals s'estableixin amb caràcter especial i siguin comunicades, sense caràcter limitador, a través dels formularis de registre i contractes sent per tant aquesta Política complementària de les esmentades en allò no previst expressament en aquestes.

 

Finalitats de la recollida i tractament de dades personals

Informàtica Cerdanyola, en la seva condició de responsable del tractament, informa als usuaris de l'existència de diversos tractaments i fitxers en els quals es recullen i emmagatzemen les dades personals comunicades a Informàtica Cerdanyola.

Les finalitats d'aquesta recollida i tractament de dades personals són les següents:

En relació a les "cookies" que Informàtica Cerdanyola s'utilitza en la navegació a través de les seves pàgines web (https://informaticacerdanyola.com) s'emmagatzemen en l'equip terminal de l'usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació en visitar aquestes pàgines web, amb la finalitat de millorar la usabilitat de les mateixes, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-se als ells, així com obtenir informació amb fins estadístics.

En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera que es desactivi o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies. El fet de no desitjar rebre aquestes galetes, no constitueix un impediment per poder accedir a la informació del lloc web de Informàtica Cerdanyola encara que l'ús d'alguns serveis podrà ser limitat. Si un cop atorgat el consentiment per a la recepció de cookies, es desitgés retirar aquest, s'hauran eliminar aquelles emmagatzemades a l'equip de l'usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors.

 
Tota la informació sobre les cookies utilitzades per Informàtica Cerdanyola es troba publicada en la seva Política de Cookies, disponible per a la consulta a https://informaticacerdanyola.com
 

En el cas de l'enviament d'un correu electrònic a Informàtica Cerdanyola o d'una comunicació de dades personals a través de qualsevol altre mitjà, com pot ser un formulari de contacte, la finalitat de la recollida i tractament d'aquestes dades per part d'Informàtica Cerdanyola és l'atenció de les consultes i sol·licituds d'informació que es plantegin sobre els productes d'Informàtica Cerdanyola.

En el cas de formularis d'Informàtica Cerdanyola que els interessats emplenin per participar en alguna acció comercial d'Informàtica Cerdanyola, la finalitat serà la de possibilitar aquesta participació, així com l'enviament de comunicacions comercials i publicitàries sobre els productes i / o serveis d'Informàtica Cerdanyola , llevat que l'interessat manifesti expressament la seva oposició al mateix moment de la recollida de les seves dades. No obstant l'anterior, l'interessat pot modificar la seva decisió en qualsevol moment, tantes vegades com ho desitgi, a través dels mitjans facilitats per Informàtica Cerdanyola amb aquesta finalitat.

En la compra o contractació d'un servei i / o producte comercialitzat per Informàtica Cerdanyola es recolliran únicament aquelles dades personals que fossin necessaris per establir la relació contractual i possibilitar l'adquisició per part dels clients.


Termini de conservació de les dades personals

Informàtica Cerdanyola conservarà les dades personals durant el temps estrictament necessari per al compliment de les finalitats anteriorment detallades.

Destinataris de les dades personals

Els destinataris de les dades personals recollides per Informàtica Cerdanyola seran els següents:

· Els propis empleats de Informàtica Cerdanyola en el compliment de les seves funcions.

· Els proveïdors de Informàtica Cerdanyola que intervinguin en la comercialització de productes i / o serveis oferts per Informàtica Cerdanyola, en el cas que això fos necessari per a la prestació dels mateixos.

· Els proveïdors de Informàtica Cerdanyola que intervinguin en els processos d'Atenció al Client, comercialització i / o millora dels productes i serveis oferts per Informàtica Cerdanyola.

· Els òrgans judicials o administratius, així com les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, en el cas que Informàtica Cerdanyola fos requerit d'acord amb la legislació vigent per proporcionar informació relacionada amb els seus clients i els seus serveis.

 
Drets dels usuaris i exercici dels mateixos

Els usuaris podran exercitar en qualsevol moment els drets reconeguts pel RGPD:

 
Dret d'accés

Els usuaris tenen dret a obtenir de Informàtica Cerdanyola informació sobre si s'estan tractant dades personals que li concerneixen, a accedir als mateixos i a obtenir informació sobre el tractament realitzat.

 

Dret a obtenir una còpia de les seves dades personals

Els usuaris podran sol·licitar la còpia de les dades personals emmagatzemades en Informàtica Cerdanyola

 
Dret de rectificació

Els usuaris tenen dret que Informàtica Cerdanyola rectifiqui les seves dades personals en el cas que fossin inexactes o incompletes.
 

Dret de supressió

Els usuaris tenen dret a que es procedeixi a la supressió de les dades quan aquests ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual van ser proporcionats o quan concorrin la resta de circumstàncies legalment previstes.

 
Dret de limitació del tractament

Els usuaris tenen dret a sol·licitar una limitació en el tractament de les seves dades personals, de manera que no s'apliquin als mateixos les operacions de tractament que hagin de correspondre en cada cas, en aquells supòsits previstos en l'art. 18 del RGPD.
 

Dret a la portabilitat

Els usuaris tenen dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, sempre que aquestes dades incumbeixin exclusivament a l'usuari i hagin estat facilitats per aquest.

Els usuaris podran exercitar aquests drets de les següents formes:

Tant si són clients d'Informàtica Cerdanyola com si no ho són, els usuaris podran exercir els seus drets amb l'enviament d'una comunicació per correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o bé mitjançant l'enviament d'una petició acompanyada del seu D.N.I. o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, adreçada a Components Informàtics Cerdanyola S.L Carrer Sant Domènec, 2B, 08290, Cerdanyola del Vallès, Barcelona especificant el dret que desitgen exercir.

En els casos de sol·licituds manifestament infundades o excessives pel seu caràcter repetitiu, Informàtica Cerdanyola es reserva el dret de cobrar un cànon pels costos administratius que es derivin o el dret de negar-se a actuar respecte de les mateixes, d'acord amb el que estableix l'art . 12.5 RGPD.
 

Autoritat de control

Els usuaris i / o clients podran dirigir-se a l'autoritat de control local que correspongui si considera que el tractament realitzat respecte de les seves dades personals no ha estat realitzat d'acord amb la legislació vigent.

L'autoritat de control de protecció de dades a Espanya és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de contacte es troben disponibles a la seva pàgina web, en concret http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php


Transferències internacionals de dades

En aquells productes i serveis d'Informàtica Cerdanyola en què es requereixi la realització de transferències internacionals per possibilitar la prestació dels mateixos, aquesta circumstància serà recollida en les Condicions Específiques que siguin d'aplicació al producte o servei corresponent contractat pel client i acceptades expressament per aquest de forma prèvia a les mateixes.
 

Mesures de Seguretat

Informàtica Cerdanyola estarà sotmès a les mesures de seguretat necessàries per a:

· Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

· Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

· Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

Responsabilitat

Informàtica Cerdanyola no es fa responsable de l'incompliment de les obligacions derivades del RGPD o de la normativa corresponent en matèria de protecció de dades per part de l'usuari i / o client en el que a la seva activitat li correspongui i que es trobi relacionat amb l'execució del contracte o relacions comercials que l'uneixen a Informàtica Cerdanyola.

Cada part haurà de fer front a la responsabilitat que es derivi del seu propi incompliment de les obligacions contractuals i de la pròpia normativa.